Asigurati cu declaratie nominala

In sistemul unitar de pensii publice sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
funcţionarii publici;
cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.
persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;
persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite în continuare şomeri.
cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.
Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, denumite în continuare angajatori, instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor pentru cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat sunt obligate să întocmească şi să depună declaraţia nominală de asigurare.

În situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza cărora se stabilesc stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să întocmească şi să depună o declaraţie nominală de asigurare rectificativă.

Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu obligaţiile declarative ale lunii ianuarie 2011, cu termen de declarare 25 februarie 2011, angajatorii şi asimilaţii acestora nu vor mai depune declaraţiile nominale la casele teritoriale de pensii, utilizând Formularul 112 – Declaraţia unică pentru contribuţii sociale şi impozit pe venit, pentru declararea contribuţiilor sociale de stat (CAS), care se va depune la ANAF prin unităţile fiscale teritoriale. Astfel, preluarea declaraţiilor nu se va mai efectua de la ghişeu, faţă în faţă cu angajatorul, cum s-a procedat până acum, ci vor fi transmise de ANAF pe un server de e-mail special dedicat acestui proces.

Angajatorul, deţinător de certificat digital calificat, după ce s-a înregistrat la ANAF, va putea încărca Declaraţia Unică prin internet, fără a mai depune declaraţia pe hârtie. ANAF va prelua declaraţia, o va valida complet din punct de vedere CNPP, ANAF, AJOFM şi CNAS şi, dacă este corectă, va da angajatorului un număr de înregistrare unic pe ţară, cu care declaraţia lui se va identifica în sisteme.

Angajatorul, nedeţinător de certificat digital calificat, în primele 6 luni (după 6 luni e obligatoriu să deţină) va depune declaraţia unică la ghişeele acreditate ale ANAF şi operatorii din ghişeu vor încărca această declaraţie pe un server ANAF, dar nu prin internet.

Pentru perioadele de după 31 martie 2001, declaraţia nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2) constituie documentul pe baza căruia se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul mediu anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) – cadrele militare în activitate,…

În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), declaraţia prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2) constituie singurul document pe baza căruia se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (1) şi (2), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii.
Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (3) revine persoanei în cauză.

CNPP, prin casele teritoriale de pensii, controlează modul în care angajatorii, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi depunerea declaraţiei nominale de asigurare şi a obligaţiilor de plată, precum şi respectarea termenelor de depunere.
Casele de pensii sectoriale controlează modul în care angajatorii din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea declaraţiei nominale de asigurare, precum şi termenele de transmitere.

Angajatorii, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj sunt obligate să pună la dispoziţia reprezentanţilor CNPP şi ai caselor teritoriale de pensii toate documentele necesare verificării legalităţii şi corectitudinii datelor înscrise în declaraţia nominală de asigurare şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.
Angajatorii din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale au obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor caselor de pensii sectoriale toate documentele necesare verificării legalităţii şi corectitudinii datelor înscrise în declaraţia nominală de asigurare şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.

În sistemul public de pensii, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal al asiguratului.
Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Elveţiei şi pentru străinii care au înregistrată rezidenţa/şederea în România, precum şi ale persoanelor pentru care CNPP şi casele de pensii sectoriale întocmesc documentaţii de plată şi/sau efectuează plata unor prestaţii sociale sunt furnizate acestora gratuit de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, după caz.

În ceea ce priveşte declaraţiile rectificative, aferente perioadei aprilie 2001- decembrie 2010, angajatorii vor utiliza aceeaţi procedură de depunere ca şi până acum, adică se vor prezenta la ghiseele Casei Judeţene de Pensii şi vor depune declaraţii rectificative, pe structura cunoscută, CD+hartie.
La depunerea la casa teritoriala de pensii a declaratiilor rectificative, acestea vor fi insotite de o nota justificativa intocmita de angajator, semnata de conducatorul unitatii, prin care se motiveaza necesitatea efectuarii rectificarilor, si de copia documentului legal care sta la baza acestora.

Adeverinţele prin care certifică stagiul de cotizare sunt eliberate, ca şi până acum, de către casele teritoriale de pensii.