Declaraţie asigurare

!!! Ca urmare a intrării în vigoare la data de 01 iulie 2012 a prevederilor Cap. II şi III din titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare aduse de OUG nr. 125/2011, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ aduce la cunoştinţă celor cca 3000 de asiguraţi în baza declaraţiei individuale de asigurare faptul că începând cu această dată, competenţa de administrare a contribuţiei de asigurări sociale datorată va reveni Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul asiguraţii.


Începând cu data de 01 iulie 2012 plata contribuţiilor de asigurări sociale se va efectua la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal în raza căreia asiguratul este luat în administrare, în contul care va fi comunicat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Judeţeană de Pensii.


În situaţia în care calitatea în baza căreia asiguraţii au depus declaraţia individuală de asigurare, conform Legii nr. 19/2000, respectiv Legii nr. 263/2010, nu se regăseşte prevăzută la art. 296 (alin.21) din Codul Fiscal, declaraţia individuală de asigurare va înceta din oficiu la data de 30.06.2012, eventualele debite restante la respectiva dată fiind urmărite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.


Persoanele care au cel puţin vârsta de 18 ani, prevazute in Legea nr. 263/2010 la art. 6, alin. 1, pct. IV – însemnând persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
a) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
b) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
c) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
d) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;
sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare.


Declaraţia individuală de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia prevăzută la alin. (1) la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.


Sunt exceptate de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare, persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii prevazute de Legea nr.263/2010 sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 6, alin. 1, punctele I, II, III şi V.


Declaraţie individuală de asigurare reprezintă documentul depus la casele teritoriale de pensii, pe baza căruia se înregistrează în sistemul public de pensii persoanele care desfăşoară activităţi independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii în sistemul public de pensii.


Venitul lunar asigurat pentru aceste persoane este cel stabilit prin declaraţia individuală de asigurare şi nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.


Venitul asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei individuale de asigurare ori, după caz, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.


Declaraţia individuală de asigurare şi contractul de asigurare socială constituie titluri de creanţă şi devin titluri executorii la data la care creanţa bugetară este scadentă, conform legii.


În situaţia în care pe parcursul derulării asigurării în baza declaraţiei individuale de asigurare se face dovada că există perioade în care nu se realizează venituri, la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei teritoriale de pensii, declaraţia poate fi suspendată, pe aceste perioade nu se datorează contribuţie de asigurări sociale (art.14)


În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.


Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), activitatea de colectare a contribuţiilor se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, şi de casele de pensii sectoriale, după caz.


În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat de persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), casele teritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite, conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare.


În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut la art. 40 alin. (1) generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.


Cota dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, prevăzute la alin. (1), se stabileşte potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare.


Sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat şi se calculează fără zecimale, prin rotunjire la leu.Calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere se efectuează de către casele teritoriale de pensii.


Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială nu au achitat contribuţia de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la achitarea acesteia, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente.


În cazul în care asiguraţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. IV au achitat contribuţia de asigurări sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu se datora, contribuţia nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale.


Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV, au obligaţia să depună la casele teritoriale de pensii, în termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei, formularul-tip de încetare a asigurării individuale la sistemul public de pensii.


Începând cu data de 01 ianuarie 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 294/2011 a bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2012, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în declaraţia de asigurare este de 741 lei (35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale), iar nivelul maxim de 10.585 lei .


Contribuţia de asigurări sociale aferentă nivelul minim al venitului lunar asigurat, în procent de 31,3%, este în sumă de 232 lei.


În aplicarea prevederilor art.2964 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.


Având în vedere modificarea câştigului salarial mediu brut, nivelul maxim al venitului asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 12.075 lei, iar nivelul minim al venitului asigurat este în sumă de 845 lei.


Deoarece în cazul declarației de asigurări sociale este de 26,3 % din venitul asigurat, contribuţia lunară datorată pentru nivelul minim al venitului asigurat – în sumă de 845 lei, este de 222 lei.


În aplicarea prevederilor art.2964 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.


Având în vedere modificarea câştigului salarial mediu brut, nivelul maxim al venitului asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 13.405 lei, iar nivelul minim al venitului asigurat este în sumă de 938 lei.


Deoarece în cazul declarației de asigurări contribuţia de asigurări sociale este de 26,3 % din venitul asigurat, contribuţia lunară datorată pentru nivelul minim al venitului asigurat – în sumă de 938 lei, este de 247 lei.


Declaratia de asigurare sociala se depune la Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală