Impozitarea pensiilor

Impozitarea pensiilor

Începând cu data de 01 ianuarie 2016, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul de pensii, în ordine, a următoarelor:
-contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii;
-suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei.

Istoric:

Pina la data de 31 decembrie 2015 venitul impozabil lunar din pensii s-a stabilit prin scaderea unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei din venitul din pensie.

Impozitul lunar aferent venitului din pensie se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensie determinat ca diferenta intre venitul lunar si suma fixa neimpozabila.

Impozitarea pensiilor pe anul 2007

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scaderea unei sume neimpozabile lunare de 900 lei din venitul din pensie.

Impozitul lunar aferent venitului din pensie se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensie determinat ca diferenta intre venitul lunar si suma fixa neimpozabila (in cuantum de 900 lei).

Retinerea contributiilor de asigurari de sanatate din dreptruile lunare de pensie

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, începând cu data de 01 ianuarie 2016, pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv.

Astfel, pentru anul 2016, baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate din drepturile de pensie o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea de 872 lei.

Istoric:

Până la sfârşitul anului 2010, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul pensionarilor, “ contribuţia datorată de aceştia se aplică la veniturile din pensiile care depăşesc limita supusă impozitului pe venit, se calculează pentru diferenţa între cuantumul pensiei şi această limită şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi”.

Începând cu luna ianuarie 2011, potrivit modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prin dispoziţiile O.U.G. nr.107/2010, “ pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor art. 259 alin. (2)”.

Potrivit prevederilor art.259 alin.2 al O.U.G. nr.107/2010, “contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei.”. În consecinţă, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează asupra întregului cuantum al pensiilor care depăşesc 740 lei.

Având în vedere deosebirile existente între cele două modalităţi de calcul, faptul că textul introdus de O.U.G. nr.107/2010 nu mai face trimitere la “diferenţa între cuantumul pensiei şi această limită”, nu se poate realiza un alt calcul al contribuţiilor datorate de pensionari, în sensul reglementării anterioare.

Precizăm pe această cale că prin H.G. nr. 150 din 23 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost aduse clarificările necesare referitoare la reținerea și plata contribuțiilor de asigurări de sănătate, conform prevederilor O.U.G. nr.117/2010.

Potrivit Titlului IX^23 – Contribuţii sociale obligatorii – punctul 18 – pentru pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei, contribuţia datorată se calculează prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra întregului venit şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 lei.

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul – lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prinOrdonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare beneficiază de asigurare, fără plata contribuției de sănătate dacă pe lângă aceste drepturi acordate de legi speciale, nu realizează şi alte venituri (art.213,art.1,lit.c) din Legea nr.95/2006).

Ulterior prin Deciziile Curţii Constituţioanle nr. 223 şi 224 din 13 martie 2012 s-a constatat că dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care au format obiectul excepţiei de neconstituţionalitate sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.

În Decizia nr. 223, Curtea constată că, întrucât deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie, cele stabilite prin această decizie urmează a se aplica de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele judeţene de pensii şi casele sectoriale de pensii, de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I; totodată, instanţele judecătoreşti vor aplica prezenta decizie numai în cauzele pendinte la momentul publicării acesteia, cauze în care respectivele dispoziţii sunt aplicabile, precum şi în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data sus-menţionată, în această ultimă ipoteză decizia pronunţată de Curtea Constituţională constituind temei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă.

Dată fiind publicarea în Monitorul Oficial nr. 256 din 18.04.2012 a Deciziilor Curţii Constituţionale nr. 223 şi 224 / 13.03.2012, Guvernul României a adoptat O.U.G. nr. 15 / 08.05.2012 publicată în M.Of. nr. 306 din 08.05.2012 prin care s-au adus modificările legislative corespunzătoare Legii nr. 95/2006 şi Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în sensul că „pentru persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte nivelul de 740 lei”.

Precizăm faptul că, conform art. III al OUG nr.15/2012, prevederile art. I s-au aplicat începând cu veniturile din pensii aferente lunii mai 2012.

Referitor la restituirea contribuției de sănătate, reţinute anterior publicării celor două decizii ale Curţii Constituţionale, menţionăm că potrivit O.U.G. nr.17 din 16 mai 2012, publicată în M.Of. nr. 336/18.05.2012, sumele reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei se restituie astfel:
– pentru sumele reţinute în perioada ianuarie – martie 2011, restituirea se realizează în tranşe egale în perioada iunie – august 2012;
– pentru sumele reţinute în perioada aprilie 2011 – aprilie 2012, restituirea se realizează în tranşe egale în perioada septembrie 2012 – septembrie 2013 (conform HG nr. 850/14.august.2012)