Infractiuni si contraventii

Infractiuni
Completarea declaraţiei nominale de asigurare de către funcţionar cu date nereale, având ca efect denaturarea evidenţelor privind asiguraţii, stagiul de cotizare sau contribuţia de asigurări sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurărilor sociale de stat constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal.

Contraventii
Constituie contravenţie următoarele fapte:
a) nedepunerea la termen a declaraţiei nominale de asigurare, prevăzută la art. 7 din Legea nr. 263/2010;
b) nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare, prevăzută la art. 11 din Legea nr. 263/2010;
c) nerespectarea cotelor de contribuţie de asigurări sociale stabilite potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) şi art. 31 din Legea nr. 263/2010;
d) nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite de muncă;
e) nerespectarea prevederilor art. 33-36 privind baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale;
f) nerespectarea prevederilor art. 44 privind neplata şi calculul majorărilor de întârziere la plata contribuţiei de asigurări sociale;
g) nerespectarea prevederilor art. 119 privind obligaţia comunicării modificărilor intervenite referitoare la condiţiile de acordare a pensiei;
h) neachitarea de către angajator, în condiţiile stabilite de lege, a ajutorului de deces;
i) calculul şi plata eronate ale ajutorului de deces de instituţia care efectuează plata acestuia;
j) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuţiei de asigurări sociale;
k) neplata de către angajator, timp de 3 luni consecutiv, în condiţiile legii, a contribuţiei de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;
l) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale CNPP, ale caselor teritoriale de pensii, precum şi ale caselor de pensii sectoriale documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale, precum şi în vederea recuperării creanţelor prin executare silită;
m) nerespectarea prevederilor art. 161 alin. (1) din Legea nr. 263/2010
n) neplata, timp de 3 luni consecutiv, în condiţiile legii, a contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV;
o) fapta persoanei de a nu transmite, timp de 3 luni consecutiv, la casele teritoriale de pensii, respectiv la casele de pensii sectoriale declaraţia nominală de asigurare;
p) fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţia de asigurări sociale reţinută de la asigurat.

Contraventiile prevazute mai sus se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i), m), n) şi o);
b) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), l) şi p);
c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cea prevăzută la lit. k).
Nivelul amenzilor prevăzut la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale CNPP, prin casele teritoriale de pensii, de către ANAF şi unităţile sale subordonate, precum şi de organele de control ale caselor de pensii sectoriale.

Amenzile contravenţionale, aplicate potrivit prevederilor art. 145 şi 146, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 144-146 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Dispoziţiile Legii nr. 263/2010, referitoare la obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.