Modalitati de plata

În sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar.

Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între CNPP, casele de pensii sectoriale şi Compania Naţională „Poşta Română” – S.A. sau, după caz, între CNPP, casele de pensii sectoriale şi bănci.

Prevederile alininatului de mai sus se aplică şi în situaţia celorlalte drepturi băneşti pentru stabilirea şi plata cărora competenţa revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale.

Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Naţională „Poşta Română” – S.A., taloanele de plată a drepturilor, indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora.

Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor precum şi cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor din România se suportă din bugetele din care se finanţează drepturile respective şi se determină după cum urmează:
a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, în situaţia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;
b) prin stabilirea unui tarif, pentru un talon, în situaţia în care beneficiarii au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card şi cărora li se transmite la domiciliu numai talonul de plată;
c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în situaţia în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card.

Procentul şi tariful prevăzute la alininiatul de mai sus, lit. a) şi b), se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Procentul prevăzut la lit. a) se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.

Comisionul bancar prevăzut la lit. c) se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite.

Beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii.
Prestaţiile de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate, aferente drepturilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, pot fi transferate în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către casele sectoriale de pensii.

Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, cuvenite şi neîncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a drepturilor băneşti se aprobă prin ordine ale conducătorilor CNPP şi ai caselor de pensii sectoriale.
Pensionarii pot primi drepturile băneşti cu titlu de pensie sau indemnizaţiile prevăzute de legile speciale, în conturi curente sau de card la următoarele banci:
Banca Comerciala Romana;
BRD- Groupe Societe Generale;
Banca Carpatica;
Procredit Bank S.A.;
Banca Transilvania SA;
OTP Bank,
VolksBank,
Unicredit Tiriac Bank,
RIB Bank,
ATE Bank,
Piraeus Bank,
Alpha Bank,
Casa de Economii si Consemnatiuni ;
BANCPOST SA.
RAIFFEISEN Bank,
Intesa Sanpaolo Bank,
LIBRA Internet Bank S.A.
CITIBANK Romania S.A.
Pasii ce trebuiesc urmati pentru a primii pensia intr-un cont bancar
Pensionarul, reprezentantul legal sau dupa caz mandatarul solicita personal Institutiei bancare deschiderea unui conturi.
La deschiderea contului pensionarul trebuie sa se prezinte cu decizia de pensie sau cu cuponul de pensie si buletinul de identitate.
Banca va emite un formular tipizat ceva conţine în mod obligatoriu, codul IBAN si denumirea unitatii bancare la care este alimentat contul.
Cu formularul completata de banca, solicitantul se vor prezenta la registratura CJP Neamt , pentru inregistrarea acesteia.
Model Procura
Suspendarea platii
Reluarea platii
Incetarea platii
Schimbarea adresei sau a numelui beneficiarului
Beneficiari care pot cumula pensia cu alte venituri
Sume neincasate de catre pensionarul decedat
Impozitarea pensiilor