Pensie de invaliditate

Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca

Beneficiaza de pensie de invaliditate si:

asiguratii care satisfac obligatii militare sau sunt elevi ai unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.
elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.
persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza

Gradele de invaliditate

gradul I, caracterizat prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoingrijire
gradul II, caracterizat prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de autoingrijire
gradul III, caracterizat prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa presteze o activitate profesionala, corespunzatoare a cel mult jumatate din timpul normal de munca.

Stagiul de cotizare necesar
Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate, daca au realizat stagiul de cotizare in conditiile legii.

Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA
asiguratii care satisfac obligatii militare sau sunt elevi ai unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.
elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.
persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza

Persoanele care au implinit varsta standard de pensionare nu mai pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate.
Decizia medicala
Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale.
Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.
Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
Deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile emise de comisiile medicale de contestaţii, necontestate în termen, rămân definitive.
Pentru mai multe informatii accesati EXPERTIZA MEDICALA

La data indeplinirii conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, pensia de invaliditate devine pensie pentru limita de varsta, acordandu-se din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.
Indemnizatia pentru insotitor care se acorda pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate, se mentine si pe perioada pensiei pentru limita de varsta.
Calculul pensiei
Pensia de invaliditate, indiferent de grad, se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie din anul deschiderii drepturilor la care se aplica indexarile din anul respectiv .

La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.
Stagiul potenţial rezultat nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.

Persoanelor încadrate în gradul I sau II de invaliditate datorită unor boli obişnuite sau unor accidente ce nu au legătura cu munca, li se acordă stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) în condiţiile în care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3.

Tabelul nr. 3

Varsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca
Stagiul de cotizare realizat (ani)
până la 20 ani
1
de la 20-23 ani
2
23-25 ani
3
25-29 ani
6
29-33 ani
9
33-37 ani
11
37-41 ani
14
41-45 ani
17
45-49 ani
20
49-53 ani
23
53-57 ani
25
57-60 ani
26
Peste 60 de ani
27

În situaţia gradului III de invaliditate provenit din boala obisnuita sau accident care nu are legatura cu munca, stagiul potenţial nu se acordă .
Pentru stagiul potential punctajul anual al asiguratului este:

0.70 puncte pentru gradul I de invaliditate
0.55 puncte pentru gradul II de invaliditate
0.35 puncte pentru gradul III de invaliditate

Asiguratilor care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute la art. 58 si 59 din Legea nr.263/2010 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordarii pensiei de invaliditate.

Indemnizatia de ingrijire
Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.
Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii si se suporta de la bugetul de stat.
Plata indemnizatiei se suspenda pe perioada in care pensionarul de invaliditate gradul I, cu exceptia nevazatorilor, este internat in institutii de asistenta sociala sau in unitati medicale specializate.
Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii care:
prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta;
au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare

Acte necesare:

cerere pentru înscrierea la pensie (formular tipizat);
carnetul de muncă (original şi copie);
carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 cât şi adresa de corespondenţă a ultimului angajator (original);
adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
actele de stare civilă ale solicitantului:
BI/CI (original şi copie);,
certificat de naştere (original şi copie);
certificate de căsătorie (original şi copie);
livretul militar (original şi copie);
decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original);
adeverinţa din care să rezulte data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat (original);
copie a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă (FIAM) sau copie a fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională;
diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
procura specială, pentru mandatar (original şi copie);

Model Procura

Procura specială este valabilă 18 luni.

Documentele se depun la:

Casa Judeteana de Pensii Neamt – Ghiseul nr 3

Casa Locala de Pensii Roman