Pensie limita de varsta

Mesaj: Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de Legea nr. 263/2010.

Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 din Legea nr.263/2010.

Stagiul minim de cotizare atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare se va realiza prin cresterea stagiului minim de cotizare, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5 din Legea nr.263/2010.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei cat si pentru barbati. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza prin cresterea acestuia, conform esalonarii prevazute in anexa nr.5 din Legea nr.263/2010.

În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) (cadre militare în activitate, ….), vârsta standard de pensionare este de 60 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 6.

În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul minim de cotizare în specialitate este de 20 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare în specialitate, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 6.

În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul complet de cotizare este de 30 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 6.

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 1, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă şi conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiţii de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) şi în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1).

Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) beneficiază de reducerile prevăzute maiu sus dacă au realizat stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6.

Fac excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat :

un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) şi f) pentru care reducerea vârstei standard de pensionare este de:

a) 20 de ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) – personalul care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă în subteran în unităţile miniere ;

b) 15 ani, pentru cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) – activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4.

Vârsta standard de pensionare redusă potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) nu poate fi mai mică de 45 de ani.

Vârsta standard de pensionare redusă potrivit alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mică de 50 de ani, cu excepţia balerinilor şi acrobaţilor pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi.

Stagiul complet de cotizare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 30 de ani.

un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b).

Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă.

Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 22 ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 25 de ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap.

Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.

Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, cu exceptia pensiei anticipate si pensiei anticipate partiale, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului, in conditiile legii.

Drepturile de pensie limita de varsta se cuvin si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare daca cererea a fost depusa la data indeplinirii conditiilor.

Daca cererea a fost depusa ulterior datei indeplinirii conditiilor, drepturile de pensie limita de varsta se acorda de la data depunerii cereii.

Stabilirea pensiei pentru limita de varsta

Incepand cu data inscrierii la pensie cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de limita de varsta

cerere pentru înscrierea la pensie (formular tipizat);
carnetul de muncă (original şi copie);
carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);
carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie);
alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 cât şi adresa de corespondenţă a ultimului angajator (original);
adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);
actele de stare civilă ale solicitantului:
BI/CI (original şi copie);,
certificat de naştere (original şi copie);
certificate de căsătorie (original şi copie);
livretul militar (original şi copie);
diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
procura specială, pentru mandatar (original şi copie);
acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

Model Procura

Procura specială este valabilă 18 luni.

Documentele se depun la:

Casa Judeteana de Pensii Neamt – Ghiseul nr 3

Casa Locala de Pensii Roman