Plata ajutorului de deces

Plata ajutorului de deces

În sistemul public de pensii se acordă ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului.

În înţelesul legii, cu privire la acordarea ajutorului de deces, membrii de familie pot fi:

a)soţul/soţia;

b)copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;

c)părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz:

  • soţul supravieţuitor,
  • copilul,
  • părintele,
  • tutorele,
  • curatorul sau, în lipsa acestora,
  • oricare persoană care face această dovadă.

Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente:

a)cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11;

b)certificat de deces – original şi copie (față/verso);

c)act de identitate al solicitantului (original şi copie);

d)acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (certificat de naștere, certificat de căsătorie), sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

e)dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

f)act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

g)adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

  1. h) adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ajutorul de deces cuvenit pentru decesul unui membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut de lege în cazul decesului asiguratului sau pensionarului.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de:

  • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.

În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în evidenţă.

Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie (36 luni), calculat de la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces se achită la nivelul cuvenit la data decesului.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.

VALOAREA AJUTORULUI DE DECES

ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2001

Anul Luna Valoarea ajutorului de deces

( lei)

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului
2001 Aprilie 4.500.000 2.250.000
2002 Ianuarie 5.582.000 2.791.000
2003 Ianuarie 6.962.000 3.481.000
2004 Ianuarie 7.682.000 3.841.000
2005 Ianuarie

Iulie

9.400.000

940

4.700.000

470

2006 Ianuarie 1.077 538
2007 Ianuarie 1.270 635
2008 Ianuarie 1.550 775
2009 Ianuarie 1.702 851
2010 Ianuarie 1.836 918
2011 Ianuarie 2.022 1.011
2012 Ianuarie 2.117 1.059
2013 Ianuarie 2.223 1.112
2014 Ianuarie 2.298 1.149
2015 Ianuarie 2.415 1.208
2016 Ianuarie 2.681 1.341
2017 1 Ianuarie-19 Februarie

20 Februarie

2.681

3.131

1.341

1.566

2018 1 Ianuarie – 5 Ianuarie

6 Ianuarie

3.131

4.162

1.566

2.081

2019 1 Ianuarie – 14 martie

15 martie

4.162

5.163

2.081

2.582

2020 1 Ianuarie – 8 ianuarie

9 ianuarie

5.163

5.429

2.582

2.715

2021 1 Ianuarie – 11 martie

12 martie

5.429

5.380

2.715

2.690