Punctajul mediu anual

  • Punctajul mediu anual– numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioadă de activitate la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010 la data pensionării
  • Punctajul anual– numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obţinut prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare.
  • Punctajul lunar– numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câştigului salarial brut lunar/soldei brute lunare sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică;

În situaţia asiguraţilor care, în aceeaşi perioadă de timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de Codul fiscal pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, dovedesc şi venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială, la determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate.

În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre cota de contribuţie de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de către asigurat, prevăzută de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuţie aferentă fondului de pensii administrat privat şi cota de contribuţie prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza, dupa caz:

  • Cuantumul pensiei de invaliditate;
  • Cuantumul altor drepturi de asigurari sociale obtinute in perioada respective (indemnizaţii de asigurări sociale, concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale, concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani);
  • 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioada in care a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar respectiv din perioada in care a satisfacut serviciul militar.

Pentru perioadele în care persoana a fost şomer, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile băneşti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

Pentru perioadele în care persoana a beneficiat de plăţi compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la determinarea punctajului lunar se utilizează drepturile băneşti lunare acordate care au constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale.

Pentru stagiul potențial, acordat asiguraților în drept să obțină o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de:

  • 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate,
  • 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate,
  • 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate,

In cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate (se refera în special la pensiile de invaliditate de grad III) și care în același interval obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.

Pentru asiguraţii care au realizat stagiul minim de cotizare şi care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5, punctajul lunar realizat în perioada respectivă se majorează cu 0,5%.

Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), care au realizat stagiul minim de cotizare în specialitate şi care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 6, punctajul lunar realizat în perioada respectivă se majorează cu 0,5%.

Majorarea punctajului lunar prevăzută la aliniatele de mai sus nu se acordă pentru perioadele în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială.

Valoarea unui punct de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent.

În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin.de mai sus, realizaţi pe anul precedent, are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă

În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (2), realizaţi pe anul precedent, au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.

Începând cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din creşterea reală a salariului mediu brut, luat în considerare la majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an .

Începând cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.

Evoluția valorii punctului de pensie

EVOLUȚIA VALORII PUNCTULUI DE PENSIE

ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2001

Anul Luna Valoarea punctului de pensie

(lei)

2001 Aprilie

Iunie

Septembrie

Decembrie

1.597.232

1.693.066

1.762.482

1.885.856

2002 Martie

Iunie

Septembrie

Decembrie

1.999.008

2.098.959

2.161.928

2.252.729

2003 Ianuarie

Martie

Iunie

Septembrie

Decembrie

2.265.701

2.345.001

2.408.317

2.472.138

2.548.775

2004 Ianuarie

Martie

Iunie

Septembrie

2.652.000

2.705.040

2.759.141

2.869.507

2005 Ianuarie

Iulie

2.955.592

295,5

2006 Ianuarie

Septembrie

Decembrie

323,1

339,3

396,2

2007 Septembrie

Noiembrie

416

541

2008 Ianuarie

Octombrie

581,3

697,5

2009 Aprilie

Octombrie

718,4

732,8

2010 Ianuarie 732,8
2011 Ianuarie 732,8
2012 Ianuarie 732,8
2013 Ianuarie 762,1
2014 Ianuarie 790,7
2015 Ianuarie 830,2
2016 Ianuarie 871,7
2017 Ianuarie

Iulie

917,5

1.000

2018 Ianuarie

Iulie

1.000

1.100

2019 Ianuarie – August

Septembrie

1.100

1.265

2020 Ianuarie – August 1.265