Recalcularea pensiilor

Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea drepturilor de pensie.
Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii.
Sumele rezultate în urma recalculării drepturilor de pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.
În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor aliniatului de mai sus se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.
Cererea de recalculare a pensiei urmeaza aceleasi reguli procedurale privind solutionarea si contestarea, prevazute de lege pentru cererea de acordare a drepturilor de pensie.
În vederea recalculării drepturilor de pensie, adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 572/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, până la intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea şi recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi formă prevăzute de acesta.

In situaţia prezentării şi a altor acte de vechime în muncă prevăzute de lege, pentru perioadele până la data de 1 aprilie 2001, acestea vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente: denumirea angajatorului; datele de identificare a persoanei; perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă; menţionarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea; funcţia, meseria sau specialitatea exercitată; salariul tarifar de încadrare; denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată; perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat. Actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.

Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14 la HG nr.257/2011, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive.

Adeverinţele nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, întocmite şi eliberate anterior intrării în vigoare aOrdinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul prevăzut la alin. (1).

Adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, până la intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi formă prevăzute de acesta.
Pentru a putea fi valorificată, adeverinţa menţionată mai sus se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute.
În situaţia schimbării gradului de invaliditate după intrarea în vigoare a legii, pentru o pensie stabilită pe baza legislaţiei anterioare, pensia aferentă noului grad de invaliditate se stabileşte potrivit prevederilor legii, considerându-se îndeplinite condiţiile referitoare la stagiul de cotizare necesar, existente la data înscrierii la pensie.
În situaţia prevăzută mai sus, stagiul potenţial se stabileşte potrivit prevederilor legii, iar eventualele stagii de cotizare, precum şi stagiile asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) din lege, realizate după pensionare şi neluate în calcul la ultima schimbare de grad, nu se valorifică.
Transformarea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, în pensii pentru limită de vârstă se face la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5 la lege sau, după caz, a vârstelor standard reduse potrivit legislaţiei în vigoare, iar calculul drepturilor de pensie pentru limită de vârstă se face în condiţiile legii.

Acte necesare
Cerere

cupon de pensie
adeverinţă care să ateste veniturile sau stagiile de cotizarece se solicită a fi valorificate la stabilirea drepturilor de pensie (original)
buletin de identitate (original si copie)