Regulament de organizare si functionare

REGULAMENT INTERN
In temeiul prevederilor cap.1, titlul XI ” Răspunderea juridică” din Codul Muncii, art.24 din Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici şi ale art.25 din Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, se emite prezentul Regulament Intern.
Personalul Casei Judeţene de Pensii Neamţ are obligaţia de a respecta regulile generale şi permanente de conduită şi disciplină stabilite potrivit statutului său juridic, contribuind la îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor Casei Judeţene de Pensii Neamţ stabilite prin actele normative specifice.
CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE
Art.l. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru :
• funcţionarii publici de conducere şi de execuţie din cadrul CJP Neamţ;
• salariaţii încadraţi la CJP Neamţ în baza unui contract individual de muncă, conform Codului Muncii, indiferent de durata contractului;
• elevilor sau studenţilor care efectuează stagiul de practică în cadrul CJP Neamţ;
• persoanelor aflate în situaţia de delegare sau detaşare în cadrul CJP Neamţ;
• personalul unităţilor prestatoare de servicii aflate în relatii contractuale cu CJP Neamţ şi care desfăşoară diferite activităţi în sediile CJP Neamţ;
Personalul cuprins în cadrul primelor doua alineate vor fi denumite în continuare salariat.
Art.2. Dispoziţiile prezentului regulament referitoare la disciplină, igienă, sănătatea şi securitatea în muncă, obligaţiile personalului de conducere şi de execuţie, se aplică cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a legislaţiei în vigoare, tuturor angajaţilor permanenţi sau temporari precum şi persoanelor aflate în delegare sau detaşare în cadrul CJP Neamţ.
Art.3. Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa angajaţilor, sub semnătură, prin grija conducatorului compartimentului respectiv.
Prevederile regulamentului intern produce efecte pentru angajaţi din momentul încunoştiinţării acestora.
Art.4. Orice angajat interesat poate sesiza conducerea CJP Neamţ cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în masura în care face dovada încălcării unui drept al său. Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti competente.
Art.5. Prezentul regulament poate fi completat prin norme interne de serviciu, norme generale sau specifice in domeniul conduitei salariatilor CJP Neamt, in masura in care acestea sunt necesare.
Art.6. Publicul aflat în incintele CJP Neamţ are următoarele obligaţii:
• să solicite accesul în sediile CJP Neamţ numai în intervalul orar aferent lucrului cu publicul;
• să manifeste o atitudine civilizată cu salariaţii CJP Neamţ, cu personalul de pază sau cu alte persoane din sediile CJP Neamţ;
• să nu producă distrugeri sau deteriorari bunurilor CJP Neamţ;
• să nu-şi însuşească bunuri sau documente care nu îi aparţin;
• să nu pătrundă în spaţiile în care accesul este restricţionat pentru public, marcat corespunzător;
• să păstreze curăţenia în spaţiile în care are acces;
• să nu fumeze în spaţiile CJP Neamţ;
• să respecte normele generale pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
• să nu pătrunda în sediile CJP Neamţ în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor care induc tulburări de comportament;
• să aibă o ţinută decentă
• să nu pătrundă în sediile CJP Neamţ cu animale de companie, îngheţată, alimente sau bauturi alcoolice.
Art.7. Prezentul regulament conţine :
• reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul instituţiei;
• reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încalcare a demnităţii;
• drepturile şi obligaţiile angajatorului şi salariaţilor;
• procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
• reguli concrete privind disciplina în instituţie;
• abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicate;
• reguli referitoare la procedura disciplinară;
• modul de aplicare a prevederilor legale sau contractuale.
Art.8. In cadrul CJP Neamţ este constituită o Comisie Paritară în alcătuirea căreia intră un număr egal de membri desemnaţi de conducerea CJP Neamţ şi de către salariaţii instituţiei, conform legii.
Comisia paritară are următoarele atribuţii :
• propune periodic măsuri de îmbunătăţire a activităţii CJP Neamţ;
• analizează şi avizează planul anual de perfecţionare profesională, precum şi orice măsură privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, în condiţiile în care aceasta implică utilizarea fondurilor bugetare ale CJP Neamţ;
• analizează şi, daca este cazul, formulează propuneri privind flexibilizarea programului de lucru al funcţionarilor publici, pe care le supune spre aprobare conducerii CJP Neamţ;
• participă, cu rol consultativ, la negocierea acordurilor colective cu
sindicatele reprezentative ale funcţionarilor publici sau cu reprezentanţii acestora şi elaboreaza proiectul acordului colectiv;
• întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor
încheiate în condiţiile legii, pe care le comunică conducerii CJP Neamţ
precum şi conducerii sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor
publici sau reprezentanţilor funcţionarilor publici;
In exercitarea atribuţiilor sale, comisia paritară emite avize consultative.
Avizul comisiei paritare este întotdeauna scris si motivat. Avizul poate fi favorabil,
favorabil cu obiecţiuni sau nefavorabil.

CAPITOLUL II PRINCIPII FUNDAMENTALE
Art.9. – Principii generale de conduită profesională a funcţionarilor publici
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici sunt următoarele:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj sau beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin, ori să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă;
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
La baza exercitării atribuţiilor de serviciu, stau următoarele principii:
a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;
b) eficacitate, transparenţă şi eficienţă;
c) responsabilitate şi orientare către cetăţean;
d) stabilitate în exercitarea funcţiei publice sau în executarea contractului individual de muncă, după caz;
e) subordonare ierarhică.
Art.10. – Norme generale de conduită a funcţionarilor publici 10.1. Asigurarea unui serviciu public de calitate
• Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică în scopul realizării competenţelor conferite de lege;
• In exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă,de a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea CJP Neamţ.
10.2.Loialitatea faţă de Constituţie si lege
a) Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
b) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea unor drepturi, datorate naturii funcţiilor publice ocupate.
10.3. Loialitate faţă de autorităţile şi instituţiile publice
Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul CJP Neamţ, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;
Funcţionarilor publici le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea instituţiei, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte normative sau individual;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care CJP Neamţ are calitatea de parte;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevazute de lege;
d) să dezvăluie informaţii la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă acest fapt este de natură să aducă avantaje necuvenite sau să aducă prejudicii imaginii sau drepturilor instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice sau de altă natură împotriva statului sau autorităţii publice ;
f) prevederile art. 10.3. alin.a-e se aplică şi după încetarea raportului de serviciu;
g) dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin astfel de informaţii, la solicitarea altor instituţii sau autorităţi publice, este permisă numai cu acordul directorului executiv al CJP Neamt
h) prevederile prezentului regulament nu constituie o derogare de la obligaţia impusă de lege de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi.
10.4. Libertatea opiniilor
a) In indeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, având în vedere interesele şi prestigiul instituţiei corelate cu libertatea de exprimare ;
b) In exercitarea funcţiei publice, funcţionarii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale;
c) Funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate opiniilor divergente.
10.5. Activitatea publică
a) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către salariaţii desemnaţi în acest scop de către Directorul Executiv al CJP Neamţ, în condiţiile legii;
b) Salariaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de Directorul Executiv;
c) în cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, salariaţii pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul oficial de vedere al CJP Neamţ.
10.6. Activitatea politică
In exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze, în cadrul CJP Neamţ, însemne sau sigla partidelor politice sau a candidaţilor acestora.
10.7. Folosirea imaginii proprii
In exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum si in scopuri electorale.

10.8. Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice
In relaţiile cu personalul CJP Neamţ, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi să manifeste respect, corectitudine şi amabilitate.
Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul CJP Neamţ, precum şi a persoanelor care fac obiectul exercitării atribuţiilor de putere publică prin:
• folosirea unor expresii jignitoare;
• dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
• formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
In exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici au obligaţia să respecte principiul legalităţii prin:
• promovarea unor soluţii similare sau identice la aceeasi situaţie de fapt;
• interzicerea discriminării bazate pe aspecte privind naţionalitatea,
convingerile religioase, politice, stare materială, sănătate, vârstă, orientare sexuală sau alte
aspecte.
10.9 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi a avantajelor
Funcţionarii au obligaţia de a nu solicita sau accepta cadouri, servicii, favoruri, invitaţii, sau alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor sau prietenilor, care pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiei publice sau pot constitui o contraprestaţie pentru exercitarea serviciului public.
10.10. Participarea la procesul decizional în cadrul CJP Neamţ
In procesul decizional, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale manifestând obiectivitate şi imparţialitate.
Salariaţilor CJP Neamţ le este interzis să promită luarea unei decizii de către funcţionarii publici din CJP Neamţ cât şi îndeplinirea sarcinilor de serviciu în mod preferenţial.
10.11. Obiectivitate în evaluare
In exercitarea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici de conducere au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi de tratament pentru dezvoltarea carierei în administraţia publică a salariaţilor din subordine.
Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu corectitudine obiectivele, criteriile de evaluare a salariaţilor din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţie, excluzând orice formă de discriminare.
Este interzisă favorizarea, defavorizarea, accesul sau promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile care reglementează conduita profesională a funcţionarilor publici.
10.12. Exercitarea prerogativelor de putere publică
Se interzice folosirea de către funcţionarii publici , în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor de putere publică deţinute.
In procesul de luare şi implementare a deciziei, de evaluare , de savârsire de acte sau fapte juridice, se interzice funcţionarilor publici urmărirea de foloase materiale, în interes propriu sau aducerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
Funcţionarilor publici le este interzisă folosirea prerogativelor de putere publică pentru influenţarea anchetelor interne sau externe ori pentru determinarea unei anumite decizii.
Funcţionarilor publici le este interzis orice demers efectuat pentru a determina un alt salariat sa adere la o anumită organizaţie profesională sau sindicală, promiţându-le avantaje materiale , morale sau prin constrângere.
10.13. Utilizarea resurselor alocate
Salariaţii CJP Neamţ sunt obligaţi să ocrotească proprietatea publică şi privată a statului, să nu aducă nici un prejudiciu acesteia.
Salariaţii CJP Neamţ sunt obligaţi să utilizeze bunurile încredinţate precum şi timpul de lucru numai pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Funcţionarii publici au obligaţia să propună şi să asigure, în conformitate cu atribuţiile care le revin , utilizarea corecta şi eficienta a banilor publici, cu respectarea prevederilor legale;
10.14. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii, cu următoarele excepţii:
a) dacă funcţionarul public a luat cunoştinţă ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu despre valoarea sau calitatea bunurilor vândute;
b) dacă a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu , la procedura de vânzare a bunurilor;
c) dacă poate influenţa procedura de vânzare a bunurilor sau a avut acces la informaţii din cadrul acestei proceduri la care alţi cumpărători nu au avut acces
d) aceste excepţii cuprind şi închirierea sau concesionarea bunurilor din proprietatea publica sau privata a statului.
Art.11. Principii generale de conduită profesională a personalului contractual dincadrul CJP Neamţ
Principiile care reglementează conduita personalului contractual sunt următoarele:
a) prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
c) profesionalismul – principiul conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) imparţialitatea şi nediscriminarea – principiu conform căruia personalul contractual este obligat să manifeste o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
e) integritatea morală – principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite, să accepte, direct sau indirect, pentru el sau pentru altul vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
f) libertatea gândirii si a exprimării – principiu conform căruia personalului angajat în baza unui contract individual de muncă este liber să-şi exprime opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
g) cinstea şi corectitudinea – în baza acestui principiu, personalul contractual trebuie să manifeste buna-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
h) deschiderea şi transparenţa – principiu conform căruia activităţile desfăşurate de personalul contractual în exercitarea atribuţiilor de serviciu sunt publice şi pot fi supuse monitorizarii cetăţenilor.
Art.12. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual
12.1.Asigurarea unui serviciu public de calitate
– personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică , în scopul realizării competenţelor CJP Neamţ, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului;
– în exercitarea funcţiei , personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea CJP Neamt.
12.2. Respectarea Constituţiei şi a legilor
a) personalul contractual are obligaţia ca prin actele sau faptele lor să respecte constituţia şi legile ţării, să acţioneze pentru aplicarea dispozitiilor legale în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;
b) personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorită naturii funcţiilor deţinute.
12.3.Loialitatea faţă de autorităţile sau instituţiile publice
a) personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul CJP Neamţ, precum şi de a se abţine de la orice act sau fapt care poate aduce prejudicii imaginii sau intereselor CJP Neamt.
b) personalului angajat în baza unui contract de muncă îi este interzis:
– să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu activitatea CJP Neamţ, cu politicile şi strategiile acesteia;
– sa formuleze aprecieri în legătură cu litigiile în care CJP Neamt este parte, dacă nu sunt abilitaţi pentru această activitate;
– să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
– să acorde asistenţă sau consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării unor acţiuni juridice sau de altă natură împotriva statului sau CJP Neamt
12.4.Libertatea opiniilor
a) In îndeplinirea atribuţiilor de serviciu , personalul contractual este obligat să respecte demnitatea funcţiei deţinute , corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor CJP Neamt.
b) In îndeplinirea atribuţiilor de serviciu , personalul contractual are obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de nu se lăsa influenţaţi de interese personale;
c) In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate opiniilor divergente
12.5.Activitatea publică
a) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către salariaţii desemnaţi în acest scop de către directorul executiv al CJP Neamt, în condiţiile legii;
b) Salariaţii desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de Directorul Executiv;
c) In cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, salariaţii pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul oficial de vedere al CJP Neamt.
12.6 . Activitatea politică
In exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalului contractual îi este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze, în cadrul CJP Neamt, însemne sau sigla partidelor politice sau a candidaţilor acestora.
12.7. Folosirea imaginii proprii
In exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalului contractual îi este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
12.8 . Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu
In relaţiile cu personalul CJP Neamt, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, personalul contractual este obligat să manifeste respect, corectitudine şi amabilitate.
Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul CJP Neamţ, precum şi a persoanelor care fac obiectul exercitării atribuţiilor de putere publică prin:
a) folosirea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
In exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor.
Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul legalităţii prin:
1. promovarea unor soluţii similare sau identice la aceeaşi situatie de fapt;
2. interzicerea discriminării bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase, politice, stare materială, sănătate, vârsta, orientare sexuală sau alte aspecte.
12.9.Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi a avantajelor
Personalul contractual are obligaţia de a nu solicita sau accepta cadouri, servicii, favoruri, invitaţii, sau alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor sau prietenilor, care pot influenţa imparţialitatea în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau pot constitui o contraprestaţie pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu.
12.10. Participarea la procesul decizional în cadrul CJP Neamţ
In procesul decizional, personalul contractual are obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale actionând cu obiectivitate şi imparţialitate.
Salariaţilor CJP Neamţ le este interzis să promită luarea unei decizii de către funcţionarii publici din CJP Neamţ cât şi îndeplinirea sarcinilor de serviciu în mod preferenţial.
12.11. Obiectivitate în evaluare
In exercitarea atribuţiilor de serviciu personalul contractual are obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi de tratament pentru dezvoltarea carierei în administraţia publică a salariaţilor din subordine.
Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu corectitudine obiectivele, criteriile de evaluare a salariaţilor din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţie, excluzând orice formă de discriminare.
Este interzisă favorizarea, defavorizarea, accesul sau promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile care reglementează conduita profesională a personalului contractual.
12.12. Folosirea abuzivă a atribuţiilor de serviciu deţinute
1. Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile de serviciu în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;
2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere , evaluare sau de participare la anchete sau acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane;
3. Personalul contractual are obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul CJP Neamt, sau a altor instituţii, în considerarea funcţiei pe care o deţin;
4. Personalul contractual are obligaţia de a nu impune altor salariaţi să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora.
12.13. Utilizarea resurselor alocate
Salariaţii CJP Neamţ sunt obligaţi sa ocrotească proprietatea publică şi privată a statului, să nu aducă nici un prejudiciu acesteia.
Salariaţii CJP Neamţ sunt obligaţi să utilizeze bunurile încredinţate precum şi timpul de lucru numai pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Personalul contractual are obligaţia să propună şi să asigure, în conformitate cu atribuţiile care le revin , utilizarea corectă şi eficientă a banilor publici, cu respectarea prevederilor legale;
12.14. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii, cu următoarele excepţii:
a) dacă a luat cunoştinţă ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu despre valoarea sau calitatea bunurilor vândute;
b) dacă a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu , la procedura de vânzare a bunurilor;
c) dacă poate influenţa procedura de vânzare a bunurilor sau a avut acces la informaţii din cadrul acestei proceduri la care alţi cumpărători nu au avut acces
d) aceste excepţii cuprind şi închirierea sau concesionarea bunurilor din proprietatea publică sau privată a statului.
CAPITOLUL III ORGANIZAREA MUNCII
Art.13. – Incadrarea personalului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Pentru verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea , se vor avea în vedere:
a) actul de studii;
b) actul de identitate;
c) copie a carnetului de muncă sau adeverinţa stagiu cotizare;
d) fişa pentru examenul medical de angajare şi fisa de expunere la riscuri profesionale;
e) cazier judiciar;
f) recomandare de la ultimul loc de muncă.
Art.l4.Timpul de muncă şi timpul de odihnă
14.1. Durata normală a timpului de muncă al fiecarui angajat cu normă întreagă, este de regulă uniformă, de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore pe săptămână. Durata timpului de muncă pentru medicii experţi ai asigurărilor sociale este de 7 ore pe zi.
14.2.Repartizarea timpului de muncă se realizează în cadrul saptămânii de lucru de 5 zile, cu două zile de repaus;
14.3.1. Programul normal de lucru în zilele de luni până joi inclusiv, începe la ora 8 şi se termină la ora 1630, iar vinerea începe la ora 800 şi se termină la ora 1400. In zilele de miercuri, se asigură program extins de lucru cu publicul până la ora 18.00 . Programarea salariaţilor care asigură programul de lucru extins se va face de către compartimentul RUAPPRP.
14.3.2.Orele prestate de către salariaţii desemnaţi să asigure programul de lucru extins până la orele 1830, se va compensa cu timp liber corespunzător.
14.3.3.Ramânerea în cadrul instituţiei peste programul normal de lucru se face numai cu aprobarea conducerii CJP Neamt şi numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu urgente.
Orele prestate de către salariaţi în afara programului normal de lucru se compensează cu timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acestora conform art.122 din Codul Muncii.
Consemnarea acestora se va face în Condica de evidenţă ore suplimentare, care va avea următoarea rubricaţie :
1. Numele şi prenumele funcţionarului public de execuţie/personalului contractual
2. Ora începerii efectuării orelor suplimentare (după terminarea programului normal de lucru)
3. Ora plecării
4. Motivul efectuării orelor suplimentare
5. Semnătura de avizare a şefului ierarhic superior, prin care se confirmă necesitatea efectuării orelor suplimentare
6. Semnătura confirmare agent pază
7. Data recuperării ( se înscrie de către personalul din cadrul comp. RUAPPRP)
Cererea de recuperare a orelor suplimentare efectuate se face în scris, se avizează de
către şeful ierarhic superior, comp. RUAPPRP şi se aprobă de către conducătorul instituţiei.
14.3.4.Inainte de începerea programului de lucru precum şi după terminarea acestuia, salariaţii sunt obligaţi să semneze în condica de prezenţă aflată la punctul de control acces de la parter.
14.3.5.Personalul cu funcţii de conducere din cadrul CJP Neamt are obligaţia să verifice condica de prezenţă, la începerea şi la terminarea programului de lucru.
14.3.6. Salariaţii care întârzie de la programul de muncă stabilit trebuie să raporteze superiorului ierarhic situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. In afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie autorizate în prealabil de către superiorul ierarhic. In cazul în care absenţa se datorează unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boală, accident, situaţii meteo extreme) superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind în măsură să aprecieze în toate cazurile rezolvarea situaţiei de fapt.
14.3.7. Întârzierile ocazionale, de maxim 15 minute, de la program vor fi recuperate după terminarea programului, în ziua respectivă. Întârzierile nerecuperate vor fi considerate ore de absent nemotivat.
14.3.8. Personalul cu funcţii de conducere şi coordonatorii compartimentelor funcţionale răspund de organizarea şi ţinerea evidenţei proprii privind concediile de odihna,concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri, orele suplimentare, absenţe, întârzieri de la program şi alte aspecte care privesc timpul de muncă şi de odihnă a salariaţilor din subordine.
14.3.9. Programarea concediilor de odihnă se va face nominal, în ultimul trimestru al
anului pentru anul urmator. Un exemplar al programării concediilor de odihnă va fi transmis
compartimentului RUAPPRP.
14.3.10. Membrii aleşi în organele de conducere a organizaţiilor sindicale, care lucrează nemijlocit în cadrul CJP Neamt în calitate de salariaţi,au dreptul la reducerea programului lunar cu 5 zile pentru activităţi sindicale, fără plata acestor zile de către CJP
Neamt. Numărul de zile cumulate pentru activităţi sindicale este de 30 zile pe an (conf.art.35
din Legea 62/2011 – Legea dialogului social).
14.3.11. Pentru rezolvarea unor probleme în interes personal, salariații CJP Neamț pot solicita, în baza unei cereri scrise, învoirea pe o perioadă de min.1 oră – maxim 4 ore, cu recuperare, din zilele de concediu de odihnă cuvenite. Cererea de învoire se face în scris, se avizează de către şeful ierarhic superior, comp. RUAPPRP si se aprobă de către conducătorul instituţiei.

14.4. Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor
14.4.1. Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor angajaţilor şi nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte, în raport cu vechimea în muncă, potrivit legii şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate acorda fracţionat, dacă interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului, cu condiţia ca cel puţin una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 10 zile lucrătoare ;
14.4.2. Concediul de odihna poate fi întrerupt, conform prevederilor legale în vigoare;
14.4.3. In afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul următoarelor evenimente deosebite:

a) căsătoria salariatului – 5 zile;
b) nasterea sau adoptia unui copil – 5 zile (+10 zile în conditiile cerute de Legea nr.210/1999);
c) căsătoria unui copil – 3 zile
d) decesul soţiei/soţului sau al unei rude de până la gradul al Ill-lea a salariatului ori a soţului/soţiei acestuia, inclusiv – 3 zile;
e) donări de sânge, potrivit legii;
f) controlul medical anual – 1 zi;
14.4.4.Concediul plătit se acordă, la cererea angajatului, de către conducerea CJP
Neamt;
14.4.5.Pentru rezolvarea unor situaţii personale, angajaţii au dreptul la concedii fără plată, potrivit legii;
14.4.6. Angajatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională, ce se pot acorda cu sau fără plată, potrivit legii.
14.4.7. In cazul incapacităţii temporare de muncă, salariaţii aflaţi în această situaţie trebuie să justifice absenţa de la serviciu prin certificat medical eliberat în condiţiile legii.
Salariaţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă sunt obligaţi să anunţe şeful ierarhic superior în primele 24 de ore de la emiterea certificatului de concediu medical (în situaţia în care certificatul a fost emis în zilele declarate nelucrătoare, să anunţe CJP Neamţ în prima zi lucrătoare).
Certificatul de concediu medical se depune la CJP Neamţ până cel târziu la data de 05 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.
14.4.8. Salariaţii CJP Neamţ au dreptul la concediu fără plata în condiţiile stabilite de art. 25 din H.G.nr. 250/1992 potrivit căreia, salariaţii din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:
a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă;
b) salariaţii CJP Neamţ au dreptul la concediu fără plată de maxim 36 luni , pentru rezolvarea unor probleme personale.
c) concediul fără plată se acordă numai cu aprobarea directorului executiv al CJP Neamţ şi avizul şefului de serviciu (birou).
d) concediul fără plată nu se acordă în cazul în care prin lipsa salariatului s-ar cauza disfuncţionalităţi grave ale activităţii CJP Neamţ.
e) Evidenţa concediilor fără plată se asigură de către compartimentul RUAPPRP.
f) Pe durata concediului fara plata, raportul de serviciu sau contractul de munca se suspenda.
Art.l5.Accesul în sediul CJP Neamţ
Art.15.1.Accesul personalului în sediile instituţiei este permis numai cu prezentarea legitimaţiei de serviciu vizată la zi şi a ordinelor de serviciu, în cazul delegărilor sau detaşărilor, către personalul de pază;
Art.l5.2.Ieşirea salariaţilor din sediul instituţiei în timpul programului de lucru este permisă numai cu aprobarea conducătorilor ierarhici, în baza unui bilet de voie. In acesta se va specifica ora de ieşire/intrare şi motivul ieşirii din instituţie, iar la ieşire documentul va fi predat la compart.RUAPPRP;
Art.15.3. Accesul persoanelor din afara instituţiei se face după cum urmează:
a. Persoanele cu funcţie de demnitate publică vor fi însoţite de o persoană desemnată de conducerea CJP Neamt;
b. Invitaţi ai conducerii, prin anunţ telefonic transmis agentului de pază;
c. Persoanele care vin in interes de serviciu, după confirmarea telefonică a
persoanei la care doresc sa intre;
d. Persoanele care vin în audienţă, vor fi consiliate de persoana care asigură
activitatea de programare a audienţelor.
e. Reprezentanţi ai mass-media,vor fi însoţiţi de persoana care asigură activitatea de comunicare;
f. Primirea cetăţenilor pentru depunerea de cereri, memorii, reclamaţii şi sesizări, se face în fiecare zi a săptămânii, în cadrul programului de lucru cu publicul stabilit potrivit prevederilor H.G. nr. 1723/2004, aprobat de conducerea CJP Neamţ;
g. Primirea cetăţenilor care solicită audienţe se face conform programului stabilit de conducerea CJP Neamţ.
h. Programarea audienţelor se face de către persoana care asigură activitatea de registratură de la ghişeul de lucru cu publicul, care consemnează în registrul de audienţe datele de identificare a solicitanţilor ;
i. Programul de audienţe va fi afişat la loc vizibil şi va fi publicat pe site-ul CJP Neamt.
Art.16. Deplasarea, delegarea, detaşarea
Art.16.1. Pe durata deplasării, delegării, respectiv a detaşării, angajatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi, potrivit legii;
Art.16.2. Deplasarea, delegarea, detaşarea poate fi dispusă de conducerea CJP Neamţ, în condiţiile prevăzute de lege;
Art.l6.3.Personalul din cadrul CJP Neamţ care, potrivit sarcinilor de serviciu, se deplasează în afara instituţiei, inclusiv la instanţă sau în control, va prezenta, la întoarcere, ordinul de serviciu/delegaţia, vizată de reprezentantul instituţiei la care a fost delegat.
Art.l6.4.Persoana care a efectuat delegatia va prezenta şefului ierarhic, la revenirea în instituţie, un raport scris.
Art.17. Suspendarea raportului de serviciu /contractului individual de munca
Art.17.1. Suspendarea sau întreruperea activităţii angajatului poate interveni în condiţiile art.49-54 din Codul Muncii , respectiv ale art.94 – 96 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.17.2. Reluarea activitatii inainte de implinirea termenului pentru care a fost aprobata suspendarea se face doar cu acordul partilor.

CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII Ş1 ALE ANGAJATILOR
Drepturile şi obligaţiile conducerii instituţiei
Art.18. Drepturile conducerii instituţiei sunt următoarele:
a) sa stabileasca organizarea si functionarea institutiei;
b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare angajat, in conditiile legii;
c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru angajat, sub rezerva legalitatii lor;
d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii si regulamentului intern.
Art.19. Obligaţiile conducerii instituţiei sunt următoarele:
a) să pună la dispoziţia angajaţilor spaţiu de lucru cu dotări, mijloacele materiale şi de lucru necesare asigurării unor condiţii corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de performanţă cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia;
b) să urmarească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată în raport de cerinţele şi specificul fiecărei activităţi;
c) sa organizeze activitatea angajatilor tinand cont de strategia de dezvoltare a institutiei,
precizand prin fisa postului, atributiile fiecaruia in raport de studiile, pregatirea profesionala
si specialitatea acestora, stabilind in mod corect si echitabil, volumul de munca al fiecaruia;
d) sa raspunda pentru legalitatea si oportunitatea dispozitiilor date subalternilor, atat in cadrul
institutiei, cat si in afara acesteia;
e) să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională, avându-se în vedere dezvoltarea competenţelor precum şi anticiparea necesarului de competenţe corespunzător atribuţiilor specifice instituţiei;
f) să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a angajaţilor;
g) să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la securitatea muncii şi prevenirea incendiilor, timpul de lucru şi de odihnă, acordarea drepturilor pentru munca prestată;
h) să acorde angajaţilor drepturile de natură salarială ce decurg din lege;
i) să acorde angajaţilor drepturile ce decurg din condiţiile de muncă, cu privire la solicitare la zgomot, solicitare nervoasă, luminozitate, condiţii de ambient, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
j) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum si să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de angajaţi, în condiţiile legii;
k) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a angajaţilor şi să opereze, după caz, înregistrările prevăzute de lege;
1) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de angajat a solicitantului;
m) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor;
n) să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot produce pagube patrimoniului instituţiei;
o) să respecte prevederile legale în legatură cu numirea personalului;
p) să prevină şi să sancţioneze, conform legii, orice formă de discriminare.
q) să respecte prevederile legale în legatură cu recrutarea şi numirea funcţionarilor publici, respectiv a recrutării şi angajării personalului contractual;
r) să încheie un contract de prestări servicii cu un furnizor acreditat de servicii medicale pentru evaluarea anuală a stării de sănătate a salariaţilor,în conformitate cu art. 186 din Codul Muncii.
s) să asigure protecţia maternităţii la locul de muncă conform OG nr. 96/2003 cu modificările şi completările ulterioare.
t) să stabilească ansamblul formelor de control la nivelul CJP Neamţ, în concordanţă cu obiectivele instituţiei şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării întregii activităţi în condiţii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
u) cerinţele generale şi specifice ale controlului intern sunt:
• asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale ale controlului intern prin evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor sau operaţiunilor;
• asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie, acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern;
• asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie, a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern;
• supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea personalului de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv, prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic, ineficace sau ineficient;
• reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor sernnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de cei în drept;
• asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoanele special desemnate în acest scop;
• separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să fie, într-o măsură adecvata, încredinţate unor persoane diferite;
• asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
• accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îdreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor.
Drepturile şi obligaţiile angajaţilor
Art.20. Drepturile angajaţilor sunt următoarele:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal:
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament,
e) dreptul la demnitate în muncă;
f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g) dreptul la acces la formarea profesională sau specializare,
h) dreptul la informare şi consultare;
i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea condiţiilor de muncă si a mediului de munca;
j) dreptul de a semnala persoanelor, organelor sau organizaţiilor prevăzute de lege, fapte de încalcare a legii de către persoane cu funcţii de conducere sau execuţie din cadrul instituţiei;
k) dreptul de asociere sindicală.
l) alte drepturi prevăzute de statutul profesional şi legislaţia în vigoare .
Art.21. Obligaţiile angajaţilor sunt următoarele:
• să îndeplinească atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
• să respecte disciplina muncii;
• să respecte programul de lucru;
• să păstreze secretul de stat şi de serviciu ce le sunt încredinţate angajaţilor prin natura atribuţiunilor,
• să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii;
• sa îşi îndeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudinie şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţina de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
• să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea atribuţiiior ce le revin;
• să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiiior ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate, să se conformeze dispoziţiilor date de salariaţii cu funcţii de conducere cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. In asemenea cazuri, angajatul are obligaţia să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiei primite. Daca angajatul care a dat dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris. In această situaţie dispozitia va fi executată de cel care a primit-o, cu exceptia cazului în care este vădit ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştiinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia astfel de situatii;
• să nu primească cereri a căror rezolvare nu intră în competenţa lor ori să intervină pentru soluţionarea acestor cereri;
• să îşi perfecţioneze pregătirea profesională;
• să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea instituţiei în situaţia în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc absenţa;
• să aiba o atitudine demnă şi corectă, respectuoasă şi principială dând dovadă de iniţiative, creativitate, spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională operativă, diplomaţie;
• să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici orice neregulă constatată, sau greutăţi în exercitarea atribuţiilor;
• să nu fumeze în instituţie;
• să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale;
• să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament;
• să respecte normele de conduită profesională prevăzute în codul de conduită, obligatorii pentru funcţionarii publici, pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică şi pentru personalul contractual, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
• sa se prezinte la examenele medicale periodice indicate de medicul de medicina muncii.
Art.22.Recompense
Recompensele de natură bănească sau materială se acordă beneficiarilor în condiţiile legii.
Art.23. Persoanele angajate, pentru munca prestată, beneficiază de un salariu care cuprinde: salariul de bază, sporuri, precum si alte adaosuri, potrivit legii.
In cariera profesională, angajaţii beneficiază potrivit legii, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale, de dreptul de a avansa în clasă sau grad profesional, după caz.

CAPITOLUL V
ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNILE APL1CABILE
Art.24.Abateri disciplinare
Art.24.1.Conducerea instituţiei dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare angajaţilor, ori de câte ori constată că aceştia au savârşit o abatere disciplinară.
Art.24.2. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către angajat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Sunt abateri disciplinare:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru sau întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialitatii lucrărilor cu acest caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
h) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu sau refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului;
i) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
j) neefectuarea serviciului de permanenţă la ghişeele de lucru cu publicul la data programată;
k) atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
1) exprimarea sau desfăşurarea în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;
m) părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea şefului ierarhic;
n) desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
o) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilităţii unor servicii care să dăuneze activităţii instituţiei;
p) fumatul în spaţiul închis de la locul de muncă aşa cum este definit de Legea 15/2016 şi încălcarea regulilor de igienă şi securitate;
q) introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor
alcoolice, precum şi consumarea acestora la locul de muncă;
r) intrarea în instituţie sub influenţa băuturilor alcoolice;
s) introducerea, consumarea, distribuirea sau comercializarea de substanţe, medicamente sau alte produse ale căror efect pot produce dereglări comportamentale;
t) întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională;
u) neprezentarea la examenele medicale indicate de medicul de medicina muncii;
v) orice alte fapte interzise de lege.
Art.24.3. In relaţiile de serviciu, toţi angajaţii, femei si bărbaţi, au asigurate şanse egale de afirmare profesională şi beneficiază de un tratament egal. Este interzisă, la locul de muncă, orice manifestare de hărţuire sexuală, întrucât aceasta constituie discriminare dupa criteriul de sex.
Prin hartuire sexuală se înţelege orice formă de comportament în legatură cu sexul, despre care cel care se face vinovat ştie că afectează demnitatea persoanelor, dacă acest comportament este refuzat şi reprezintă motivaţia pentru o decizie care afectează acele persoane.
Art.24.4.Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept hărţuire sexuală, conducerea instituţiei aplică următoarele masuri:
a) angajaţii care încalcă demnitatea personala a altor angajaţi, comiţând acţiuni de hărţuire sexuală şi discriminare după criteriul de sex, vor fi sancţionati conform prevederilor art.25 din prezentul regulament;
b) asigură informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărţuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentare pentru prevenirea oricărui act de hărţuire sexuală;
c) să aplice imediat după sesizare sancţiunile disciplinare împotriva oricărei manifestări de hărţuire sexuală la locul de muncă, stabilite conform art.24.3. alin.l, respectand procedura stabilită la art.25 din prezentul regulament.
Art.25.Sancţiuni disciplinare
Art.25.1. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:
1. pentru functionarul public:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20 % pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în gradele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică, în limita posturilor disponibile, pe o perioadă de până la un an;
e) destituirea din funcţia publică.

2. pentru personalul contractual
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.
Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
Art.25.2. Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.
Art.25.3. Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit trebuie să înştiinţeze superiorul ierarhic situaţia.
Se consideră întârziere , venitul la serviciu după ora 08.00.
Întârzierile repetate de la programul de lucru aprobat, vor fi operate corespunzător sub semnătura conducătorului de compartiment, în foaia de pontaj și vor fi sancționate disciplinar astfel:
a) peste 5 întârzieri nejustificate și nerecuperate conform art.14.3.7 într-o lună – avertizare /mustrare;
b) peste 10 întârzieri nejustificate și nerecuperate conform art.14.3.7 într-o lună – diminuarea drepturilor salariale cu 5 % pe o lună.”
Absenţele trebuie aduse la cunoştinţa superiorului ierarhic cu excepţia cazurilor neprevăzute sau independente de voinţa celui in cauză (boală, accident,etc).
c) Pentru o absenţă nemotivată se va aplica, ca sancţiune discipinară – diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o lună , pentru două absenţe nemotivate se vor diminua drepturile salariale cu 10% pe o luna, iar pentru a treia absenţă nemotivată se va proceda la încetarea raporturilor de serviciu, respectiv încetarea raporturilor de muncă.

d) In cazul în care salariaţii , nu informează în scris conducerea instituţiei, în 5 zile calendaristice de la data încetării autorizării profesiei sau încetării condiţiilor de ocupare a postului despre acest fapt, se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează disciplinar prin decizie a conducerii CJP Neamţ, cu suspendarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă până la obţinerea unei noi autorizări sau îndeplinirea condiţiilor de ocupare a postului.
e) in cazul in care salariatii nu se prezinta la examenele medicale indicate de medicul de medicina muncii, se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează disciplinar prin decizie a conducerii CJP Neamţ, cu suspendarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă până la efectuarea examenelor medicale solicitate de medicul de medicina muncii.
f) în cazul încălcării art.24.2.lit.p se consideră abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de o lună.
Sancţiunea disciplinară prevazută la lit.a), se va aplica direct de conducătorul compartimentului şi va fi transmisă compartimentului RUAPPRP.
Pentru sancţiunile disciplinare prevazute la lit.b-d, conducatorul compartimentului va sesiza comisia de disciplină.
Art.25.4. (1)Sancţiunile prevăzute la art.25.1, cu excepţia celor prevăzute la art.25.1. alin. (1) pct. 1 lit. a) si pct.2 lit. a), nu pot fi dispuse mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile de către comisia de disciplină.
(2)Conducerea instituţiei dispune aplicarea sancţiunii disciplinare prin act administrativ.
(3)Actul administrativ de sancţionare poate fi contestat de angajat la instanţele judecătoresti competente, material şi teritorial în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
Art.25.5.Cercetarea disciplinară
Art.25.5.1. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului , cu excepţia sancţionării cu avertisment scris. Audierea salariatului trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii .
In vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris la comisia de disciplină, precizându-se obiectul, data , ora şi locul convocării.
Refuzul salariatului de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces verbal. In aceste cazuri se poate trece la aplicarea sancţiunii.
Art.25.5.2. Dreptul la apărare al salariaţilor cercetaţi disciplinar
Funcţionarii publici îşi pot exercita dreptul la apărare la audierea în Comisia de disciplină prin asistarea de către un avocat sau prin reprezentare.
Personalul contractual are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea, probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este sau de către un avocat sau prin reprezentare.
Art.25.6. Conducerea instituţiei poate dispune eliberarea din funcţie, pentru motive care ţin de persoana angajatului, în condiţiile legii.
(2) Actul administrativ se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivat în fapt şi în drept şi să cuprindă elementele prevăzute în actele normative aplicabile.
(3) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen dc 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicat actul administrativ unilateral al angajatorului referitor la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de muncă;
(4) La încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă, angajatul are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu.
(5) Directorul Executiv poate aplica o sancţiune mai mică decât cea propusă de Comisia de disciplină, cu motivarea aplicării acestei sancţiuni mai mici.

Art.25.7. Soluţionarea contestaţiilor referitoare la sancţionarea disciplinară
Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea disciplinară se poate adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici care are , potrivit legii, calitate procesuală activă, şi poate dispune un control asupra modului în care a fost respectată legislaţia referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici.
Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, dupa căz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.
Art.25.8. Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2004 privind „protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnaleaza încălcări ale legii”, semnalarea unor fapte de încalcare a legii de către persoanele cu funcţii de conducere sau de execuţie, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:
a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legatură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;
b)infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor instituţiei
c) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
d) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
e) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului,
g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;
i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;
j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie;
k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
1) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al CJP Neamt
n) încălcarea altor dispoziţii legale, care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public.
Art.25.9. Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:
a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
b) conducătorului instituţiei publice din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul instituţiei publice din care face parte persoana care a încălcat legea;
d) organelor judiciare;
e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi al incompatibilităţilor;;
g) mass-media;
h) organizaţiilor sindicale;
Art.25.10. În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie după cum urmează:
a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună credinţă, până la proba contrarie;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul CJP Neamţ au obligaţia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al ANFP. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de internet a CJP Neamt cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.
Art.25.11 .In situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.
Art. 25.12.In cazul avertizărilor în interes public, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin.(2) lit.a) din Legea nr.682/2002 privind protectia martorilor.
Art. 25.13. In înţelesul Legii nr. 571/2004 , privind „protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii”, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii si transparenţei;
b) avertizor înseamnă persoana care face o sesizare potrivit lit.a) si care este încadrată în una din autorităţile publice, instituţiile publice sau celelalte unităţi prevăzute de lege;
c) comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice, instituţiilor publice sau a celorlalte unităţi prevăzute de lege.
CAPITOLUL VI
PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA IN MUNCĂ
Art.26.1. Conducerea CJP Neamt are obligaţia să ia măsurile necesare pentru protejarea vieţii, securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.
Art.26.2. La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la art.26.1. se va ţine seama de următoarele principii generale de prevenire:
a) să asigure aplicarea criteriilor ergonomice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru reducerea efortului fizic, precum şi măsuri adecvate pentru munca femeilor şi a tinerilor;
b) să stabilească măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici instituţiei;
c) să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical şi a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;
d) să ţină evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite;
e) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afara de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă;
f) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătatii salariaţilor şi să asigure dotarea corespunzătoare cu materialele necesare a locurilor de muncă (medicamente, săpun, etc.)
g) să asigure protecţia sănătăţii si/sau securităţii salariatelor gravide si/sau mame la locurile lor de muncă, potrivit prevederilor OUG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată prin Legea nr.25/2004;
Art.26.3. Instrucţiunile prevăzute în prezentul Regulament intern, impun ca fiecare salariat să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă:
a) fumatul în incinta instituţiei este permis numai în locurile special amenajate, în condiţiile prevazute de Legea nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (Direcţia Economică si Ev.Contrib. va lua măsurile prevazute de lege pentru asigurarea spaţiilor şi a condiţiilor obligatorii);
b) în timpul serviciului angajaţii sunt obligaţi să aibă o comportare demnă şi corectă. In prezenţa semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită căruia aceasta ar putea să nu mai poată executa sarcinile de serviciu şi care poate determina crearea unei situaţii periculoase, conducerea CJP Neamţ va dispune un consult medical al angajatului respectiv;
c) prin grija compartimentului RUAPPRP, salariaţii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de strictă necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii fiecăruia, precum şi pentru preântâmpinarea îmbolnăvirilor.
Art.26.4. Comportarea în caz de accidente sau incidente la locul de muncă:
a) toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinte grave, vor fi declarate imediat conducerii instituţiei. Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă şi invers, precum şi în cazul delegărilor sau detaşărilor în interesul serviciului;
b) accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum şi accidentul colectiv, vor fi comunicate deîndată către conducerea instituţiei, Inspectoratului teritorial de muncă, precum şi organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.
Art.27. Utilizarea echipamentului tehnic, echipamentului individual de protecţie şi de lucru şi materialelor igienico-sanitare:
a) fiecare angajat este obligat să utilizeze echipamentul tehnic, din dotare, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale;
b) sunt considerate echipamente tehnice: echipamente de calcul, birotica, autovehicule, aparate, în general, toate materialele încredinţate salariatului în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
c) echipamentele tehnice trebuie să corespundă prevederilor din normele, standardele şi din alte reglementări referitoare la protecţia muncii şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea sau viaţa angajaţilor, a persoanelor aflate în instituţie în interes de serviciu sau a altor persoane pentru care se asigură protecţia muncii;
d) este interzisă intervenţia din proprie initiaţivă asupra echipamentului tehnic sau individual defect, intreţinerea acestuia fiind încredinţată unui specialist, angajatul fiind obligat să apeleze la compartimentul Achiziţii Publice pentru remedierea defecţiunii prin contactarea unei firme specializate;
e) executarea sarcinilor de muncă ale angajaţilor implică curaţarea echipamentului tehnic si/sau echipamentului individual de protecţie şi de lucru, angajatul fiind obligat să-şi consacre timpul necesar acestei obligaţii.
Art.28. Dispoziţii în caz de pericol
Art.28.1.In cazul producerii unui incendiu, evacuarea personalului se va executa conform planului întocmit în acest scop, de catre compartimentul RUAPPRP;
Art.28.2.In cazul producerii unui cutremur, salariaţii vor acţiona sub coordonarea Comisiei de Protectie Civilă, în vederea salvării victimelor omeneşti şi a bunurilor materiale de orice natură;
Art.28.3.La mobilizare si razboi, responsabilul cu evidenţa militară si mobilizarea la locul de muncă, va acţiona conform documentelor specifice emise în acest scop.
Art.29. Lucrările, documentaţia de serviciu, din cadrul fiecărui compartiment, sunt asigurate prin depunerea acestora în dulapuri, camere sau birouri prevăzute cu sisteme şi dispozitive de închidere;
Art.30.Autoturismele proprietate personală ale personalului instituţiei vor fi parcate în parcarea instituţiei în limita locurilor disponibile, fără a bloca căile de acces . Conducerea instituţiei nu poartă răspunderea pentru pagubele aduse acestora în parcare, în timpul programului normal de lucru ;
Art.31. ln stare de urgenţă sau necesitate, mai ales în cazul posibilităţii existenţei în dulapuri a unor produse insalubre, inflamabile sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forţă majoră, conducerea compartimentului poate, dupa ce a informat salariaţii respectivi, să dispuna deschiderea dulapurilor în prezenţa celor interesaţi. In cazul absenţei salariatului sau refuzului acestuia de a participa la acţiune, aceasta se va face în prezenţa unui terţ angajat al instituţiei şi a unui reprezentant al salariaţilor.
Art.32. Protecţia maternităţii la locul de muncă
Art.32.1. In sensul prevederilor OUG nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, termenii si expresiile de mai jos sunt definite după cum urmează:
a) protecţia maternităţii este protecţia sănătatii si/sau securităţii salariatelor gravide si/sau mame la locurile lor de muncă;
b) locul de munca este zona delimitate in spatiu, in functie de specificul muncii, inzestrata cu mijloacele si cu materialele necesare muncii, in vederea realizarii unei operatii, lucrari sau pentru indeplinirea unei activitati de catre unui ori mai multi executanti, cu pregatirea si indemanarea lor, in conditii tehnice, organizatorice si de protectie a muncii corespunzatoare, din care se obtine un venit in baza unui raport de munca ori de serviciu cu CJP Neamt;
c) salariata gravida este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare;
d) salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lăuzie si solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;
e) salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, îşi alăpteaza copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;
f) dispensa pentru consultaţii prenatale reprezinta un numar de ore libere platite salariatei de catre angajator, pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. f) din OUG nr. 96 din 14 octombrie 2003 , în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.
g) concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durata totala de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii;
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevazute la lit. c)-e) pentru protecţia sănătăţii şi securitatii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor.
Art.32.2. CJP Neamt are obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât:
a) să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 31.1. lit. c)-e) la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea;
b) salariatele prevazute la art. 31.1. lit. c)-e) să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, dupa caz.
Art.32.3. Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi condiţii de muncă, CJP Neamt este obligată sa evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă, natura, gradul şi durata expunerii salariatelor prevăzute la art. 32.1. lit. c)-e), în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării.
Art.32.4. Evaluările prevăzute mai sus se efectuează de către CJP Neamt , cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.
Art.32.5. CJP Neamt este obligată ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, să înmâneze o copie a acestuia sindicatului şi comisiei paritare.
Art.32.6. CJP Neamt va informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă, precum şi asupra drepturilor care decurg lege.
Art.32.7. In termen de 10 zile lucrătoare de la data la care CJP Neamt a fost anunţată în scris de către o salariată ca se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 32.1. lit. c)-e), CJP Neamt va înştiinţa medicul de medicina muncii, precum si Inspectoratul Tentorial de Muncă Neamt.
Art.32.8. Pentru salariatele care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 32.1. lit. c) si d) şi îşi desfăşoară, activitatea numai în poziţia ortostatica sau în poziţia aşezat, CJP Neamt are obligaţia de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare.
Art.32.9. Medicul de medicina muncii stabileşte intervalele de timp la care este necesară schimbarea poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare.
Art.32.10. Este interzisă încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:
a) salariatei prevazute la art. 32.1. lit. c)-e), din motive care au legatură directă cu starea sa;
b) salariatei care se afla în concediul de risc maternal;
c) salariatei care se afla în concediul de maternitate;
d) salariatei care se afla în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;
e) salariatei care se afla în concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.
Art.32.11. Interdicţia prevăzută la art.32.10. lit. b)-e) se extinde o singură dată cu până la 6 luni, după revenirea salariatei în unitate.
Art.32.12.Dispoziţiile art..32.10. nu se aplică în cazul concedierilor pe motive economice ce rezultă din desfiinţarea postului ocupat de salariată, ca urmare a reorganizării CJP Neamt, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VII
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR
INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR
Art.33.Pentru soluţionarea legală a cererilor ce le sunt adresate, conducerea CJP Neamt va dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate;
Art.34. Cererile sau reclamaţiile individuale ale salariaţilor CJP Neamt se soluţionează după următoarea procedură:
1. compartimentul de comunicare şi relaţii publice are obligaţia să primească, să înregistreze, să comunice răspunsurile la cererile şi petiţiile salariaţilor adresate CJP Neamt;
2. compartimentul de comunicare şi relaţii publice înaintează cererile sau reclamaţiile către conducerea CJP Neamt în vederea repartizării către compartimentele de specialitate care vor solutiona reclamatia, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
3. compartimentul de comunicare şi relaţii publice este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului;
4. expedierea răspunsului către petiţionar se face numai de către compartimentul de comunicare şi relaţii publice, care răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor;
5. termenul de comunicare a răspunsului este de 30 de zile de la data înregistrării cererii sau reclamaţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă;
6. în cazul în care într-o reclamaţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluţionata de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia;
7. salariaţii sunt obligaţi să rezolve numai cererile care le sunt repartizate , fiind interzisă primirea directa de la petenţi sau intervenţia şi stăruinţa pentru rezolvarea cererilor în afara cadrului legal
8. semnarea răspunsului fe face numai de către : persoana care a întocmit răspunsul, şeful compartimentului care a soluţionat cerea/reclamaţia şi aprobată de către Directorul Executiv al CJP Neamt. După caz cererea/petiţia va fi avizată pentru legalitate de compartimentul legislaţie, contencios, executare silită. In răspuns se va indica obligatoriu temeiul legal al soluţiei adoptate.
9. cererile sau reclamaţiile individuale anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

CAPITOLUL VIII
CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A
SALARIATILOR
Art.35.Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual.
Art.36.Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru
care se face evaluarea.
Perioada de evaluare este cuprinsă intre 1 si 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate. In mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al funcţionarului
public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. In acest caz funcţionarul public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu.
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii.
In acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă ori, dupa caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine.
c)atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior si urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o functie publică corespunzătoare studiilor absolvite;
d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public este promovat în grad profesional.
Art.37. Evaluarea funcţionarilor publici are următoarele componente:
a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.
Art.38.Criteriile de performanţă ale funcţionarilor publici de execuţie sunt următoarele:
a) Capacitatea de a rezolva eficient problemele
b) Capacitatea de implementare
c) Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite
d) Capacitatea de analiză şi sinteză
e) Creativitate şi spirit de iniţiativă
f) Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic
g) Capacitatea de asumare a responsabilităţilor
h) Capacitatea de a lucra independent
i) Capacitatea de a lucra în echipă
j) Competenţa în gestionarea resurselor alocate
Art.39. Criteriile de performanţă ale functionarilor publici de conducere sunt urmatoarele:
a) Capacitatea de a organiza
b) Capacitatea de a conduce
c) Capacitatea de coordonare
d) Capacitatea de control
e) Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate
f) Competenţa decizională
g) Capacitatea de a delega
h) Abilitaţi în gestionarea resurselor umane
i) Capacitatea de a dezvolta abilităţile personalului
j) Abilitaţi de mediere şi negociere
k) Obiectivitate în apreciere
l) Capacitate de implementare
m) Capacitatea de a rezolva eficient problemele
n) Capacitatea de asumare a responsabilităţilor
o) Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite
p) Capacitatea de analiză şi sinteză
q) Creativitate şi spirit de iniţiativă
r) Capacitatea de planificare şi de acţiona strategic
Art.40. Notarea obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă se face parcurgându-se următoarele etape:
a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, în raport cu indicatorii de performanţă;
b) fiecare criteriu de performanţă se notează de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite.
Punctajul final al evaluării anuale este media aritmetica a notelor obţinute pentru obiectivele individuale şi criteriile de performanţă.
Semnificaţia notelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) este următoarea: nota 1 – nivel minim si nota 5 – nivel maxim.
Art.41. Procedura evaluării finale se realizează în următoarele 3 etape, după cum urmează:
a) completarea raportului de evaluare de catre evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare.
Art.42. In vederea completării raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, evaluatorul:
a) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
b) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante;
c) stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate;
d) stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
Art.43.Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public, în cadrul căruia:
a) se aduc la cunoştinţa funcţionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în raportul de evaluare;
b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de funcţionarul public evaluat.
Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, dupa cum urmează:
a) între 1,00-2,00 – nesatisfăcător;
b) între 2,01-3,50 – satisfăcător;
c) între 3,50 -4,50 – bine;
d) între 4,51-5,00 – foarte bine.
Art.44. Funcţionarii publici nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la Directorul Executiv al CJP Neamt. Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către funcţionarul public evaluat a calificativului acordat şi se soluţioneaza în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.
Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Funcţionarii publici evaluaţi direct de către Directorul Executiv, nemulţumiti de rezultatul evaluării, se pot adresa direct instanţei de contencios administrativ, în conditiile legii.
Art.45. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual :
Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.
Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 si 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.
In mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă încetează, se suspendă pe o perioadă de cel puţin 3 luni sau se modifică, în condiţiile legii. In acest caz personalul contractual va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de muncă.
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, dupa caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni sau se modifică, în conditiile legii. In acest caz evaluatorul are obligatia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă ori, dupa caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din subordine.
c)atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie publică corespunzătoare studiilor absolvite;
d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate personalul contractual este promovat în grad profesional.
Art.46.Criteriile de performanţă pentru evaluarea personalului contractual sunt următoarele:
a) cunoştinţe şi experienţă;
b) complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor;
c) judecata şi impactul deciziilor;
d) influenţa, coordonare şi supervizare;
e) contacte şi comunicare;
f) condiţii de muncă;
g) incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Art.47. In funcţie de specificul activităţii persoanei evaluate pot fi stabilite criterii suplimentare de evaluare.
Evaluatorul acordă note de la 1 la 5 pentru fiecare criteriu prevăzut în fişa de evaluare, nota finală fiind media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.
Calificativul final al evaluării se stabileşte după cum urmează:
a) între 1,00-2,00 – nesatisfăcător;
b) între 2,01-3,50 – satisfăcător;
c) între 3,51 -4,50 – bine;
d) între 4,51-5,00 – foarte bine.
Art.48. Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la Directorul Executiv. Contestaţia se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a calificativului acordat şi se soluţioneaza în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
Rezultatul contestaţiei se comunică personalului contractual în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiei.
Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Salariaţii evaluaţi direct de către Directorul Executiv, nemulţumiti de rezultatul evaluării, se pot adresa direct instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

CAPITOLUL IX
D1SPOZIŢII FINALE
Art.49. La întocmirea Regulamentului intern s-au avut în vedere reglementările referitoare la funcţia publică, la personalul contractual, la raporturile de muncă, protecţie şi sănătate în muncă, precum şi cele prevăzute în actele normative specifice.
Art.50. Informarea salariaţilor cu privire la prezentul Regulament Intern se face prin afişarea unei copii a acestuia la toate sediile aflate în administrarea CJP Neamţ prin grija compartimentului RUAPPRP, conform prevederilor art. 243 din Codul Muncii;
Art.51. Controlul legalităţii prevederilor cuprinse în prezentul Regulament Intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit art.261 din Codul Muncii.
Art.52.Toţi salariaţii CJP Neamţ au obligaţia de cunoaşte şi aplica prevederile prezentului Regulament Intern.
Art.53.Salariaţii care au raportul de muncă suspendat au obligaţia să ia la cunoştinţă de prevederile prezentului Regulament Intern la reluarea activităţii.
Art.54.Personalul de conducere are obligaţia sa prevadă în fişa postului pentru personalul din subordine obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prezentului Regulament Intern.
Art.55. Prezentul Regulament Intern a fost aprobat prin Decizia nr 108 din 23.03.2016
Art.56. Orice modificare ce intervine în conţinutul prezentului Regulament Intern este supusă procedurilor de informare prevăzute la art.3.
Art.57. Prezentul Regulament intern al CJP Neamţ intră in vigoare la data de 23.03.2016.

APROB,
DIRECTOR EXECUTIV
Sandu Cezar Aanegroae