Stagiul de cotizare

Stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Stagiu complet de cotizare – perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parţială.

Stagiu minim de cotizare – perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie, la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Stagiu potenţial – perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante.

Evidența drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale în sistemul unitar de pensii se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale, care este codul numeric personal.

Stagiul de cotizare se certifică asigurațlor, din oficiu,  o dată la 2 ani, de CNPP şi de casele de pensii sectoriale.

Persoanelor care solicită prestații sub formă de pensii în timpul anului calendaristic li se certifica stagiul de cotizare din oficiu, de către Serviciul Evidență Contribuabili.

Stagiul complet de cotizare

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 a Legii nr.263/2010.

Stagiul minim de cotizare

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 a Legii nr.263/2010.

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

 1. a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;
 2. b) perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în grupa I și/sau II de muncă sau condiții deosebite sau condiții speciale, se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale,după cum urmează:

 1. a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în grupa II de muncă sau condiții deosebite;
 2. b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în grupa I de muncă sau în condiţii speciale de muncă.

Acest spor se acordă dacă persoana în cauză a realizat un stagiu de cel puțin 5 ani încadrat în grupa I și/sau II de muncă, condiții deosebite și/sau speciale.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:

 1. a) 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
 2. b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă.

Acest spor se acordă indiferent de stagiul de cotizare realizat de asigurat în aceste condiții de muncă.

Constituie stagiu de cotizare şi perioadele de până la data de 1 aprilie 2001 în care o persoană:

 1. s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 49 (perioadele necontributive reprezentate de perioadele asimilate);
 2. b) are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.

De asemeni, constituie stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001.

Prin timp util la pensie realizat de agricultori se înţelege perioada în care foştii membri cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unităţi agricole, potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, calculat potrivit metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare.

Timpul util la pensie realizat de agricultori se calculează în ani şi se determină prin raportarea volumului total de muncă, exprimat în numărul de norme realizate în întreaga perioadă în care asiguratul a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic număr de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de adunarea generală a cooperatorilor. Fracţiunile de an se neglijează. Timpul util la pensie astfel determinat nu poate depăşi numărul anilor calendaristici în care asiguratul a prestat muncă în fosta unitate agricolă cooperatistă.

Timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor conţinute în carnetul de pensii şi asigurări sociale şi/sau în actele doveditoare eliberate de primăria care deţine arhiva fostelor unităţi agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare

Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte. La stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum şi perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi/sau regulamente comunitare.

Stagiul de cotizare corespunzător contribuției de asigurări sociale datorate pentru persoanele care beneficiază de plăți compensatorii ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj la nivelul cotei contribuției individuale de asigurări sociale se determină prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contribuție individuală de asigurări sociale și cota de contribuție de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiții normale.

În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, in care asiguratul:

 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 • a satisfăcut serviciul militarca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
 • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 anisau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
 • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.

Persoanele prevăzute mai sus beneficiază de perioadele asimilate, dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condițiile prezentei legi. Aceste perioade se valorifică pentru obținerea prestațiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege, excepție făcând pensia anticipată și pensia anticipată parțială.

Asigurații care au absolvit mai multe instituții de învățămănt superior beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.