Sume neincasate de catre pensionarul decedat

Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc:

soţului supravieţuitor,
copiilor,
părinţilor sau, în lipsa acestora,
celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
Sumele neîncasate de către pensionar pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie, respectiv, 3 ani de la data decesului.

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:

cerere;
certificatul de deces, în original şi în copie;
actul de identitate al solicitantului (original şi în copie);
acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie);
certificatul de moştenitor (original şi copie);
copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.